اهداف و برنامه های آتی کمیته پژوهش

1- رشد وارتقای توان پژوهشی کارکنان محترم شرکت در کنار بعد آموزشی وعلمی آنها

2-ارا‌یه آثار علمی کارکنان در نشریات تخصصی ویا نشر کتب

3- فراهم نمودن جدیدترین ومهمترین منابع تحقیقاتی برای کارکنان محترم

4-تشویق کارکنان به ادامه تحصیل مانند حمایت از پایان نامه های دانشجویی

5- تجهیز کتابخانه شرکت

6- فراهم نمودن امکانات لازم ،تسهیلات لازم جهت مجریان طرح های تحقیقاتی ،کاربردی

7- ترویج فرهنگ تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس پژوهش در مدیران و کارشناسان

8- سهیم بودن در تولید دانش علمی، اجرایی و مدیریتی بر اساس موضوعات مرتبط با شرکت

9- منطبق ساختن و به کار بستن دانش تولید شده بر اساس موضوعات مرتبط باشرکت

10- توانمند سازی محققین از طریق برگزاری دوره های آموزشی

11- عمومی نمودن پژوهش از طریق برگزاری دوره های آموزشی

12- ترغیب مدیران شرکت برای تعیین اولویت های تحقیقاتی در منطقه

13- فراهم آوردن فرصت های مناسب جهت بکار گیری نتیجه تحقیقات

 1 کرامت ویس کرمی
مدیر منطقه استان مرکزی
رئیس کمیته 
 2 علی چنانی
مسئول محیط زیست 
دبیر کمیته 
 3غلام رضا ممیوند 
مسئول روابط عمومی 
عضو کمیته 
 4 جواد انصاری
کارمند نگهداشت و تعمیرات مکانیک 
عضو کمیته 
 5 پوریا اسدی
تکنسین ارشد نگهداشت و تعمیرات 
عضو کمیته 
 6 سمیرا حبیبوند
مسئول کنترل و کیفیت مجاری عرضه سوخت 
عضو کمیته 
 7 آمنه قاسمی
 متصدی حسابداری دفاتر مالی و تطبیق حسابها
 عضو کمیته
 8