رئیس ناحیه دلیجان

تصویر  نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
تلفن ناحیه 
 فکس
   حمید بنی اسدی
 لیسانس مهندسی شیمی پتروشیمی
 086-44228351  086-44228215

آدرس ناحیه دلیجان:

دلیجان-خیابان شهید بهشتی جنوبی-کوچخ خندق-کدپستی 3791933769