رئیس خدمات مهندسی منطقه استان مرکزی

تصویر نام ونام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
  عبدالحمید ظاهر طحان
 لیسانس مکانیک ( حرارت و سیالات )
 33493329 086-38626409