سامانه هوشمند سوخت

 تصویر نام نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 سمت
 تلفن محل کار
 محترمی  پریسا محترمی

 مهندس کامپیوتر نرم افزار

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 رئیس سامانه هوشمند سوخت
 08632218355