رئیس حراست منطقه استان مرکزی

 تصویر نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
 علیپور حراست

 

 

 

ابوالقاسم علیپور

 

 

 

کارشناس روابط عمومی

 

 

 

33493317

 

 

 

 33668817