مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی

عکس آقای جمشیدی مدیر منطقه مدیر منطقه

آقای مهندس سعید جمشیدی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شماره تماس:08633493315