مدیر منطقه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
سعید جمشیدی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی
تلفن : 08633433313