جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه ایاب و ذهاب

مناقصه

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی

آگهی تجدید مناقصه ایاب و ذهاب منطقه