جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری فعالیتهای مهندسی به بخش خصوصی

مناقصه

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی