جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه حجمی انبار نفت شهید آنجفی منطقه استان مرکزی

مناقصه

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی