چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

معرفی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی

شرکت ملی پخش فـرآورده های نفتی منطقه استـان مرکزی درسـال 1320 تاسیس و در محدوده جغرافیـایی 29225 کیلومتر مربع دارای چهارناحیه (مرکزی باتعداد 9396 مصرف کننده و یک میلیلیارد و 814 میلیون لیتر– خمین با2000 مصرف کننده وتوزیع سالانه 131 میلیون لیتر – دلیجان با1400 مصرف کننده و 162 میلیون لیتر وساوه با 4000 مصرف کننده وتوزیع 642 میلیون لیترفرآورده درسال )وتعداد 687 نقطه عرضه سوخت ،مسئولیت تحویل و انبـارداری و توزیع فـرآورده های عمده و ویژه را درسطح استان که شامل 1095 پارچه روستا ، 18شهر و11 شهرستان و همچنین برخی استانها بر عهده دارد .

انبارنفت این شرکت با عنوان انبارنفت سردارسرلشگرشهیدرحیم آنجفی درکیلومتر20 جاده شازند ودرمجاورت پالایشگاه قرارداشته وبا وجود 36مخزن ،ظرفیت ذخیره سازی 1 میلیارد و40 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را داراست.

در حال حاضر این شرکت روزانه حدود 15 میلیون لیتر فرآورده نفتی رابه استانهای مرکزی , تهران , البرز , قم , همدان , کرمانشاه , لرستان , خوزستان وبرخی از استانهای دیگر و همچنین سوخت نیروگاهها ی حرارتی شازند اراک , شهید رجایی , شهید مفتح , بیستون , سیکل ترکیبی قم , رودشور و نکاء وبرخی نیروگاه های دیگر را تامین می نمایند و در مواقع بحرانی که برخی شهرها باقطع گازمواجه هستند کارکنان این شرکت به یاری همکاران خوددرشرکت گازآمده وسوخت موردنیازهموطنان –کارخانجات وصنایع تولیدی در اقصی نقاط کشور عزیزمان راتامین می کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی بابرخورداری از104 نقطه بارگیری که درحال حاضر از 40 نقطه آن استفاده می گرددآمادگی بارگیری ، تا 4 برابر تولیدات پالایشگاه را دارد.

سازه بارگیری اتوماتیک مخزندارهای راه آهن تنها سیستم اتوماتیک کشوراست که عملیات بارگیری انواع فرآورده ها رابه صورت کاملا مکانیزه انجام می دهد.

و اخیرا بادرایت وتلاش کارکنان مهندسی این منطقه ،قدرت بارگیری نفتکوره توسط این سازه از2 میلیون لیتر به 4 میلیون لیتر در روز ، رسیده و درشرایط بحرانی تا 7 میلیون لیترقابل افزایش است.

به منظور دستیابی سریع مصرف کنندگان به فراورده های نفتی و جلوگیری ازاتلاف وقت ،ممانعت ازاستهلاک تجهیزات ,کاهش تعمیرات وارسال سریع فرآورده های دریافتی ازپالایشگاه به مخازن خطوط لوله ، قدرت انتقال فرآورده های نفتی از 350 هزار لیتردرساعت به 700 هزار لیتر ارتقاء یافته است.

درحال حاضراین شرکت دارای یکی ازبزرگترین تاسیسات نفتی کشوراست که تامین سوخت انبارشهرستانهای ملایر،بروجرد،ازناومخازن نیروگاههای شهیدرجایی ،مفتح وبیستون و صادرات فرآورده های نفتی به کشورعراق را به عهده دارد.

انبارنفت این منطقه مجهزبه سیستم کنترل صنعتی dcs می باشدو کلیه فعالیتهاکه شامل رسیدفرآورده ها ازپالایشگاه تاخطوط لوله -انبارش وذخیره سازی درمخازن -انتقال وتوزیع فرآورده ها ازطریق نفتکشها - مخزندارراه آهن - جایگاه پمپ بنزین وخطوط لوله توسط این سیستم کنترل می شودوبه واسطه بهره گیری ازاین تجهیزات،انبارنفت این منطقه تنهاانبارنفت مکانیزه کشوراست.

دربخش کنترل کیفیت ، برروی فرآورده های دریافتی ، آزمایشهای وزن مخصوص- نقطه اشتعال وتقطیرصورت می گیرد وبعدازحصول اطمینان ازنظرتطابق مشخصات بامقادیراستاندارد مجوزبارگیری صادر میشود.

درحال حاضرحدود400 دستگاه نفتکش وگازکش ازطریق 4 شرکت حمل ونقل فرآورده های نفتی ،برای سوخترسانی منظم وبرنامه ریزی شده ،با این شرکت همکاری می نمایند.

پارکینگ انبارنفت این منطقه درحدود 5 هکتار بوده که باتوجهات ویژه مدیریت منطقه ،به منظوررفاه حال پیمانکاران حمل ونقل ورانندگان نفتکشها ،به بخشهای مختلفی ازقبیل دفاترشرکتها، نمازخانه ،رستوران ،خوابگاه و آرایشگاه تجهیزشده است.

یکی ازبزرگترین طرحهای سراسری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طرح کهاب (کاهش ،هدایت،انتقال وبازیافت بخارهای بنزین )است که برای نخستین باردرکشوردرحال اجراست و درطول مدت کمتراز2 ماه درتمامی جایگاههای عرضه سوخت استان مرکزی اجراشد.

ازدیگرفعالیتهای مهم این منطقه ،استقراردوربین مداربسته ،نصب ژنراتوربرق ،قرارگرفتن اکثرجایگاههای عرضه سوخت استان درطرح درجه بندی وراه اندازی جایگاههای cng دومنظوره است.

دریافت کاپ ایمنی ازسوی شرکت ملی پالاش وپخش فرآورده های نفتی درسه سال متوالی ،آموزشهای مستمر ایمنی به پیمانکاران ،رانندگان وجایگاه داران، ایجادپارک جنگلی غدیربه مساحت 7هکتار ونگهداری فضای سبزداخل شرکت ، انجام مانورهای سالانه آتش نشانی ،احداث حوضچه تفکیک لجن ازآ ب وفرآورده ،تشکیل کمیته مقابله بابحران وبهره مندی از470 نیروی متعهد،خلاق وتوانمند ازدیگر فعالیتها ودستاوردهای بزرگ این شرکت می باشد.

این شرکت مصمم است بایاری خداوندمتعال وهمت کارکنان ومدیریت منطقه جهت دستیابی به این اهداف استراتژی تلاش نماید.

- دریافت ، انبارداری و توزیع فرآورده های نفتی با بالاترین ایمنی وکیفیت و رعایت مقررات زیست محیطی .
- بهبود مستمر ایجاد محیط کاربدون حادثه .
- تلاش درجهت به کارگیری خردجمعی ومشارکت کارکنان دربرنامه ریزی ها وتصمیم گیری ها و زمینه سازی بروز نوآوری و خلاقیت .
- مدیریت برکنترل و بهینه سازی مصرف سوخت ، مکانیزه نمودن سیستم توزیع و جلوگیری از اتلاف منـابع و واگذاری کارهای اجرایی به بخش خصوصی .

و درنهایت رسیدن به مدیریت کیفیت فراگیر، از طریق استانداردهای مدیریتی ( 2000 ) ISO 9001 ، ( 1999 ) OHSAS 18001 ، ( 2004 ) ISO 14001 و بویژه استقرارنـظام مدیریت HSE درمحدوده انبارنفت منطقه .

6
5
3
تابلو
1