چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس خدمات مهندسی منطقه استان مرکزی

تصویر  نام ونام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
 آقای رسولی مصطفی رسولی
مهندسی برق
 33493329  086-38626409