چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

سامانه هوشمند سوخت

 تصویر نام نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 سمت
 تلفن محل کار
 محترمی  پریسا محترمی

 مهندس کامپیوتر نرم افزار

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 رئیس سامانه هوشمند سوخت
 08632218355