چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس برنامه ریزی منطقه استان مرکزی

 تصویر نام ونام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
سهرابی

 

 

محسن سهرابی

 

 

 لیسانس ریاضی کاربرد در کامپیوتر

 

 

 33493321

 

 

33668894