چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس روابط عمومی منطقه استان مرکزی

تصویر نام نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
ممیوند

 

 

غلامرضا ممیوند

 

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

 

 33493341

 

 

 

33668895