چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس تاسیسات و عملیات انبار نفت( شهید رحیم آنجفی) منطقه استان مرکزی

 تصویر
 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
فکس 
متولی

 

 

 

 علیرضا متولی

 

 

مهندسی مکانیک

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 

 

 

 33493355

 

 

 

086-38224608