چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

قیمت فراورده ها

 ردیف نوع فرآورده
واحد
قیمت (به ریال)
1
بنزین موتورمعمولی سهمیه ای
لیتر
15000
 2 بنزین موتور معمولی غیر سهمیه ای
لیتر
30000
3
 بنزین سوپر
لیتر
35000
4
 نفت گاز
 لیتر 3000
5
 نفت کوره
 لیتر  3000
6
 نفت سفید
 لیتر 1500
7
گاز مایع
کیلوگرم  2300
8
 سوخت هواپیماهای مسافربری
لیتر
 6000