چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

مدارک مورد نیاز

1-   اخذ پروانه از جهاد

2-   اخذ پروانه بهداشتی از اداره دام پزشکی

3-   تحویل برگه جوجه ریزی

4-   تایید مجدد جهاد

5-   اسکن مدارک و ثبت نام جهت خرید سوخت از طریق سیستم تجارت اسان

6-   تایید جهاد

7-   به صورت سیستمی وارد ناحیه میشود ناحیه کنترل میکند

8-   اگر مصرف کننده جز بود ناحیه اقدام میکند

9-   اگر عمده بود سرویسهای صنعتی باید کنترل و تایید کند

10-         مجددا وارد سیستم ناحیه میشود

11-         صدور فیش

12-         صدور حواله سوخت

13-         تحویل سوخت

مدارک مورد نیاز

1-               ارایه پروانه از طرف جهاد کشاوری

2-               درخواست سوخت از طریق سامانه تجارت اسان

3-               تایید مجدد جهاد کشاورزی

4-               بررسی و کنترل ناحیه

5-               برسی سرویسهای صنعتی

6-               در صورت جز بودن ناحیه اقدام میکند

7-               اگر بالای 6000لیتر باشد مجوز سرویسهای صنعتی لازم است

8-               صدور فیش

9-               صدور حواله سوخت

10-         تحویل سوخت

 

مدارک مورد نیاز

1-               ارایه پروانه از طرف جهاد کشاوری

2-               درخواست سوخت از طریق سامانه تجارت اسان

3-               تایید مجدد جهاد کشاورزی

4-               بررسی و کنترل ناحیه

5-               برسی سرویسهای صنعتی

6-               در صورت جز بودن ناحیه اقدام میکند

7-               اگر بالای 6000لیتر باشد مجوز سرویسهای صنعتی لازم است

8-               صدور فیش

9-               صدور حواله سوخت

10-         تحویل سوخت

 

مدارک مورد نیاز

1-               تایید جهاد کشاورزی

2-               ثبت نام در سایت تجارت اسان

3-               تایید جهاد کشاورزی

4-               با توجه به جز بودن هر سه ماه مقدار 2000لیتر ارایه میشود

5-               صدور حواله

6-               ارایه سوخت

 

مدارک عمومی جهت مصرف کنندگان عمده به شرح زیر میباشد ، البته بعضی از مدارک به اقتضای نوع مصرف وشرایط متفاوت میباشند .

1- پروانه بهره برداری

2- قراردادکاری (جهت پیمانکاریها)

3- نامه اداره گاز جهت مصرف کنندگان دارای مشعل

4- تصویر کارت ملی جهت مصرف کنندگان حقیقی

جهت اصلاح اطلاعات نفتکشها در سایت ناوگان مدارک زیر مورد نیاز میباشد :

1- برگ سبز ماشین

2- برگ اندازه گیری ماشین

3- معرفی نامه از طرف پیمانکار (شرکت حمل ونقل )

4- جهت تعویض پلاک نفتکشها در سایت ناوگان مدارک زیر مورد نیاز میباشد :

5- برگ سبز نفتکش 

6- برگ تائید نقل وانتقال

7- آخرین بارنامه یا حواله بارحمل شده

8- معرفی نامه از طرف پیمانکار (شرکت حمل ونقل ).